mandag 30. januar 2012

Hvordan kan høgskolebiblioteket og folkebiblioteket samarbeide?

Mandag 30. januar var jeg på kurs med bibliotekarer som deltar i prosjektet Bibarena, for å bli orientert om høgskolebibliotekets arbeidsmetoder og hvordan de virker i sin hverdag. Karin Bakkem og Jana Myrvold fra HiBu orienterte.

CCBYNC2.0 Hentet fra buskfybs fotostrøm på flickr

Velkommen til videreutdanning i sår 12. sep. 2011” Dette er en video som informerer om forventninger og tips til fjernstudenter i videreutdanning. Beskrivelse av et studium på HiBu. Videoen fungere godt som et eksempel på utfordringer som møter fjernstudenter. Det er de studentene som ikke til daglig er på campus, men som leser og studerer andre steder i landet. Fjernstudenter er en stor og økende brukergruppe p folkebibliotekene.

HiBu Drammen:
16.000 bind. Utlån: 30.000. Høye omløpstall. Halvparten til Drammen bibliotek, 12.000 til fjernlån i Buskerud (særlig til Ål). 15.000 e-bøker, 11.000 e-tidsskrift: biblioteket skal pushe e-utgaver helle enn papirtidsskrift når det finnes. Bokbudsjett: 450.000 til bøker og 1,5 mill. til databaser og e-tidsskrift.

HiBu er netto yter til bibliotekverden når det gjelder fjernlån. Karin har en fortelling om fjernstudenten som bor i Bergen, og som bestiller et lån via HiBu, på en bok som HiBu låner inn fra Høgskolen i Bergen. Boka går dermed att og fram 4 ganger Bergen-Drammen/Drammen-Bergen og tilbake. Dette kan ikke være samfunnsøkonomisk bruk av samlingene.

Tips til folkebibliotekene!
1: utnytte hjemmesidene til høgskolene. Ta seg tid til å se hvilke fag har hvilke høgskoler. Hvilken høgskole kommer ”dine” studenter fra? HiBu-bibliotekets side.
2: Databasene med kort beskrivelse: vet studentene hva de har tilgang til her? Og hvordan de får “tilgang hjemmefra”? Studentene skal være i stand til å søke finne fram sjøl!!
3: Orientere seg i hvilke krav skolen stiller til oppgaveskriving/referansehåndtverk. Dette ligger på bibliotekets eller læringssenterets sider
4: Orientere seg om elektroniske nettkurs i oppgaveskriving og kildekritikk, for eksempel sokogskriv.no og VIKO.no
5: Søking i BIBSYS: hvordan man gjør det og hvordan man får bestilt lån
6: Kjenne høgskolens utlånsreglement: f eks. som masterstudent på HiBu kan man få tilsendt litteraturen direkte, og dermed trenger de ikke bestille gjennom folkebiblioteket.

Hentet fra HiBu-bibliotekets sider på Facebook
Introduksjon om bruk av biblioteket til studentene!
Undervisning er en meget viktig del av aktivitetene til et høgskolebibliotek. Jana presenterte den første introduksjonen nye studenter får av biblioteket når de kommer på skolen. Se innledningen på slideshare.
 
HiBus forventninger til studenten:1: skaffe seg kjernepensum selv, enten ved å kjøpe den eller finne den i BIBSYS
2: søke etter bøker, bestille og administrere lån i BIBSYS
3: kan finne artikler og sjekke HiBus til gang til e-tidsskrift
4: hente bøker selv på hylla
5: følger bibliotekets undervisning i dette!

Studentene skal bli mest mulig selvhjulpne. Presentasjon av biblioteket og dets hjemmeside. Vise hvordan man bruker bibliotekets elektroniske tjenester. Bestillinger kan gjøres hjemmefra. Bli kjent med BIBSYS.

En student er først og fremst opptatt av å finne pensum! Dette skal de lære å bestille, reservere og administrere lånene sine selv, og kan søke for å se om biblioteket har tilgang til e-tidsskriftet og e-bøker.
"Tilgang hjemmefra" betyr at studenten skal finne fram artikkelen, lagre den på egen pc og evt selv skrive ut. Dette behøver ikke folkebiblioteket gjøre for dem! Hvis studenten IKKE får tilgang via sitt bibliotek, kan de bestille artikkelen selv. Da får de artikkelen i posten. Det samme gjelder e-bøker.

Dette vil være et relevant tema for en debatt hos oss i 3. etasje på Drammensbiblioteket: Hvordan skal vi koordinere fjernlånet? Hvordan skal vi forholde oss til studenter som "shopper" bibliotektjenester? For å sikre at studenter som kommer via folkebiblioteket ikke forfordeles i forhold til studenter på HiBu når det gjelder tilgang til pensum-medier. Høgskolebiblioteket er et verktøy som studenter skal lære seg å bruke som del av sin utdannelse. Biblioteket som læringsarena må ha et godt samarbeid med høgskolen, slik at de to bibliotekstypene jobber i fellesskap, og vi må sette opp grensenegangene og diskutere de ulike praksisene. Det vil være til det beste både for den enkelte student og for utdanningssystemet. Det vil også være en fordel for bibliotekene at vi ser hverandres funksjoner og utfyller hverandre.

En erfaring som så dukket opp, er de voksne som ikke har vært i utdanningssystemet på 10-15 år, og som ikke har innarbeidet en studieteknikk. For mange kan det trengs en "realitetsorientering". Kan folkebiblioteket hjelpe dem med å planlegge studiene? Kan vi bygge opp et faglig felleskap for disse på biblioteket? Hva kreves i så fall?

Høgskolebibliotekets ønskeliste til folkebibliotekene:
 • Kan søke i Bibsys
 • Følge opp (så langt som mulig) våre “krav” til studenten
 • Villig til å ta “bryet” med å lære studenten å søke selv
 • Gjennomfører et godt intervju – bidra til vårt mandat
 • Sjekker utlånsdata i Bibsys
 • Sjekker referansen (avsender fy.bib)
 • Orienterer seg litt i vanlige baser – for å kunne gi studentene ” 1. hjelp”
Det ble mange fine diskusjoner både underveis og i etterkant. Flere spørsmål enn svar, men også erfaringsdeling som de fire prosjektbibliotekene tar med seg videre. På Drammensbiblioteket er jeg nå interessert i å teste ut noen ting i praksis, slik at vi kan få noen konkrete case å evaluere. "Følg med i neste bolken" :-)

fredag 13. januar 2012

Sluttkonferanse : Rom for dannelse

Nordplusprosjektet Rom for dannelse ble avsluttet med en sluttkonferanse på svært fasjonable Farris Bad hotell i Larvik 11.01 – 12.01.2012. To dager med fokus på biblioteket som læringsarena. Fra Drammensbiblioteket deltok Petter von Krogh, Anne Stenhammer og jeg. Dette innlegget er en saming av våre notater og Petters bilder.
Flere bilder finner du her. 
Innlegget er også publisert på prosjektbloggen Bibarena.wordpress.com

DAG 1

Mustafa Can

Om bildning, dannelse og kunnskap som filosofisk fortelling

Antikken: hva dannelse innebar i “begynnelsen”
Hva er det som legger tilrette for dannelse; Can vokste opp i en illitterær kultur. Forskjellen forstå vs undersøke, bøndene representerer de første, de utdannede de andre
Nysgjerrig; skaffe seg et annet språk som kunne romme andre erfaringer
Det er en fantastisk vakker fortelling om det søkende barnet som kommer fra den fattige landsbygden til sosialdemokratiet i Sverige; og om muligheten til å selv søke kunnskap og dannelse.
 Jeg tenker at han er den perfekte representant, innvandrer som har blitt integrert og har brukt biblioteket aktivt på sin dannelsesreise. Følelsen av inne/ute. Jeg tenker at han er en fantastisk forfatter og et spennende menneske, men i vår kontekst er han også en foredrager som bibliotekarer elsker å lytte til, en hyllest til biblioteket og bibliotekene. Litterær, forteller, om overgangen fra urtid til sivilisasjon?
Innvandrernes dilemma: når man ikke føler seg integrert vil man idealisere sitt opphav. Fortellingen om den viktige læreren. Nils Holgerson. Viktig: det har gått bra for denne innvandrergenerasjonen. Ungdommer som lærer opp sine foreldre.
Dannelse handler om å bevare nysgjerrigheten, en læreprosess,

Prosjektpresentasjon om for dannelse

v/ Arne Gundersen, Nasjonalbiblioteket

Arne ergjennomgikk det toårige prosjektet og fortalte om eksempeheftet med prosjekter han har gjort i publikasjonen vi fikk utdelt på konferansen. Se Dannelsebloggen for å lese mer!

“Fortell meg!” og familielæring

-En metode for veiledning v/
Tønsberg voksenopplæringssenter

Norskopplæring/kvalifisering
Bygge på familiens ressurser; foreldreengasjement og skoleprestasjoner
Kurs for foreldre og barn i biblioteket
Familiefortelinger fra hjemlandet
 • Integrering
 • Synliggjøring: deltakerne får mulighet til å vise seg fram; av Det flerspråklige bibliotek ogTønsberg bibliotek
 • Samfunnsdeltakelse:
 • Språk- og lesestimulering
Skjæringspunkt og potensial 
Møteplass
Utvikle verktøy til å nå nye brukere
Utvikle biblioteket som læringsarena
Muntlig fortelling i norskopplæring: “da jeg var liten…” > Fortell meg hva du gjorde på skolen i dag? Det kommunikative læringssynet!! primært mellom foreldre og barn, men også i gruppa 
Samfunnsdeltakelse
Anerkjennelse av egen bakgrunn
Når jeg forteller en fortelling fremstår jeg som litt mindre endimensjonal enn når jeg ikke sier noen ting. Et enkelt eksempel er en kvinne fra Somalia. Personlig fortellinger berører og endrer
For å utvikle biblioteket som læringsarena må det være et aspekt at man “tar del”, vi må ta del i brukernes liv …
Familiegjenforente.
Metodeveileder
Milepæler: utstillinger, fortellerkvelder/ fortellersamlinger, digitale fortellinger

DAG 2

Digital kompetanse i befolkningen

Lene Guthu fra analyseavdelingen hos VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) startet den andre konferansedagen. Guthu holdt et interessant foredrag med statistikk på digital kompetanse i Norge. Foredraget hennes vil bli lagt ut på konferansearrangørerns hjemmesider, men vi merket oss spesielt tre store publikasjoner fra VOX på dette området:

A: Behovet for å styrke den digitale kompetansen i befolkningen

Notatet drøfter de voksnes opplevde behov for å styrke sin digitale kompetanse, og hvordan de ønsker å utvikle denne kompetansen. (Publisert 2011)

B: Fremdeles mange som står igjen

Målet med undersøkelsen har vært å skaffe mer kunnskap om kompetansenivået i bruk av data og internett i den voksne befolkningen – hvem mestrer, og hvem står utenfor det digitale samfunnet? (Publisert 2011)

C: Innvandrere på nett

Rapporten er en analyse av den digitale kompetansen til de fem største innvandrergruppene i Norge; innvandrere fra Polen, Pakistan, Irak, Somalia og Vietnam. (Publisert 2010)
Undersøkelsen viser at ni av ti innvandrere bruker pc og Internett. Majoriteten av de som bruker pc, gjør dette daglig. Nesten alle har tilgang til pc hjemme, mens bare en av fire innvandrere bruker pc på jobb.
Etter Lene Guthus foredrag fikk vi tre presentasjoner på en time.

Den kompetente Borger

Først ut var Den kompetente borger (DK). Britta Hedegaard Christensen fra Århus bibliotek delte sine erfaringer fra prosjektet. De har kommet frem til en rekke nyttige hjelpemidler for hvordan man kan arbeide med å gjøre innbyggerne mer digitalt kompetente, alt samlet på prosjektets hjemmeside.
Foredragsholderen anbefalte også et annet produkt fra prosjektet, nemlig denne filmen:


Digidel 2013


I Sverige har de et stort nasjonalt prosjekt på gang for å minke antallet mennesker som ikke har digital kompetanse. Ann Wiklund og Christine Cars Ingels fra Digidel fortalte mer om prosjektet.
Vid kampanjstarten 2011 stod 1,5 miljoner svenskar utanför Internet. Hjälp oss minska klyftan med 500 000 fram till utgången av 2013.
Også i dette prosjektet er det laget film!

Ny på nett : Larvik bibliotek 

Biblioteksjef Anne Verde ved Larrvik bibliotek fortalte om prosjektet Ny på nett. Biblioteket grep fatt i kommunenes målsetning om å gjøre alle borgere e-kompetente. Jeg ble imponert over hvordan bibliotekets ansatte hadde satt i gang og laget et skikkelig opplegg. En grunnleggende kursrekke på 8 kvelder, og en videregående. Til nå har de hatt 130 personer på den grunnleggende kursrekka. Høsten 2011 hadde de et videregående kurs for 45 personer. Verde snakket også om overgangen fra prosjekt til drift, som alltid er en kritisk fase. Hvordan fortsette med dette når midlene forsvinner? Foreløpig hadde de ingen konkrete svar på hvordan det skal gjøres. Les mer om prosjektet her

Bedre og mer utfyllende informasjon om prosjektet Rom for dannelse finner du på prosjektbloggen. God lesning!